ترکیب شیمیایی کاغذ

ترکیب شیمیایی کاغذ

ترکیب شیمیایی کاغذ

کاغذ از الیافی ساخته می شود که در آن از مواد فیزیکی و شیمیایی بکار رفته.سلول های گیاهی ترکیب شیمیایی ثابتی ندارند واز ساختار منابع گیاهی اولیه برخوردار نیستند.سلول گیاهی از پلیمر کربوهیدراتی تشکیل شده وبخش کربوهیدرات سلول بطور عمده از پلی ساکارید سلولز تشکیل شده وبخشی از این ترکیبات شامل پلی ساکارید های غیر ساختمانی وبا وزن ملکولی کم به نام همی سلولز هستند که نقش بسیار مهمی در خصوصیات خمیر و کاغذ دارند وبا توجه به نام همی سلولز ها  این ترکیبات با سلولز ارتباط داشته باشند و به روش مشابهی با سلولز بیوسنتز شده ودر حال حاضر مشخص شده که پلی ساکارید ها به روش متفاوتی بیوسنتز شده باشند و این پلی ساکارید ها به روش متفاوتی بیو سنتز میشوند ونقش ویژه ای در سلول گیاهان ایفا میکنند و مقدار کمی مواد آلی قابل استخراج و مواد معدنی در دیواره سلولی الیاف وجود دارد.
عناصر چوب دارای %50 کربن  %6هیدروژن  و%44 اکسیژن است بنابراین میزان کربن آنها بطور متوسط 60 تا %65 است.
چوب حاوی مقدار کمی از حلال های آلی مثل اتانول دی کلرومتان قابل استخراج هستند ومیزان این ترکیبات در پهن برگان وسوزنی برگان در بین گونه های مختلف چوبی متفاوت است اگرچه این ترکیبات ممکن است در حین فرایند های شیمیایی در تهیه خمیر کاغذ حذف میشوند اما همیشه مقداری از انها در کاغذ باقی می ماند  وترکیب شیمیایی این مواد متفاوت است که شامل آلکانها ـ آلکنها ـ اسید چرب اشباع وغیر اشباع ـ استرهای گلیسیرول ـ مومها وترکیبات فنونی هستند ومیزان باقیمانده این ترکیبات در خمیر وکاغذ بستگی دارد.
تربانتین ساختمان ایزومرهای اسید آبتیک به عنوان مواد افزودنی شیمیایی در تهیه کاغذ مصرف میشوند.
کلمات کلیدی: ترکیب

مطالب مرتبط:

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد